Cajoma Consulting erbjuder diverse tjänster inom utbildningsområdet: projektledning, utredningar/rapportförfattande och digitala presentationer.

 

Granskning av den kommunala föräldrautbildningen – omfattning, inriktning, resultat och framtidsutsikter

Granskningar av den kommunala föräldrautbildningen – omfattning, inriktning, resultat och framtidsutsikter
Cajoma Consulting erbjuder granskningar av föräldrautbildningen i kommunal regi med fokus på
föräldrautbildningarnas omfattning, inriktning, resultat och framtidsutsikter.

Frågeställningar:
• Vilka föräldrautbildningar erbjuder kommunen?
• Vilka målgrupper når föräldrautbildningarna? Hur många föräldrar deltar i utbildningarna?
Vilka trender kan urskiljas över tid?
• Vilken/vilka förvaltning(ar) har ansvar för föräldrautbildningarna? Vilka resurser avsätter
kommunen för föräldrautbildningar?
• På vilka sätt informeras föräldrar om föräldrautbildningarna?
• Hur utvärderas föräldrautbildningarna? Har förväntade mål uppnåtts? Hur ser deltagarna på
utbildningarnas kvalitet och praktiska nytta?
• Finns det målgrupper som kan ha ett ökande behov av föräldrautbildningar?
• Vilka drivkrafter respektive hinder finns för att ytterligare utveckla kommunens verksamhet
med föräldrautbildningar?

Ytterligare frågeställningar kan tillkomma enligt önskemål.
Granskningen utmynnar i ett antal sammanfattande slutsatser och rekommendationer.
Granskningarna utförs med hjälp av två metoder: Telefonintervjuer med tjänstepersoner inom berörda
kommunala förvaltningar och granskning av offentliga kommunala handlingar.


Under 2017 deltog Cajoma Consulting i det europeiska utbildningsprojektet Fingerprints learning: Fingerprints Learning – Project presentation

Fingerprints Learning – adjustment of education to the individual needs of the elderly.
Cajoma Consulting is the Swedish project partner in a European project on new forms of training for people 65+. The project Fingerprints Learning was initiated by Foundation Gaudete in Katowice, Poland and is financed by the EU programme Erasmus+. Participating countries are: Poland (Fundacja Gaudete), Sweden (Cajoma Consulting), Spain (Associacio Cultural Catalano Polonesa) and Portugal (IPR Institute). The project enables the exploration of the topic Fingerprints Learning as the adjustment of education to the individual needs of the elderly. The justification of the project is the need to take into account differences in the non-professional adult education. A first project  meeting was held in Barcelona, Spain in mid November 2016 (se picture with participants).

Projects participants. Barcelona.


Uppsala – an age-friendly city. Report. Magnus Andersson, Cajoma Consulting, June 2017.
Minutes from the Fingerprints project’s study visit  to Uppsala 2-6 May 2017
Fingerprints Learning. Questionnaire. Results Sweden. March 2017