Skyltfonden vid Trafikverket har beslutat att ge ekonomiskt stöd till Cajoma Consulting för att genomföra projektet ”Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället” . Projekt inleds i början av 2017. Projektet  – som ska genomföras tillsammans med prof. emer. Evert Vedung, Uppsala universitet – utgår från antagandet att lokalt förankrade trafiksäkerhetsinitiativ baserade på aktörssamverkan har en stor potential. Trafiksäkerhet i lokalsamhället baseras på aktivt deltagande från lokalbefolkningen (enskilda personer, skolor, idrottsföreningar, äldreorganisationer etc.) i frågor som berör närmiljöerna i trafiken exempelvis skolvägar, kollektivtrafik, hastighetsgränser, tillgänglighetsfrågor, cykelvägar och trafikantbeteende.       

Projektet har följande syften:

  1.      Att beskriva hur ”community-based” trafiksäkerhetsarbete och WHO-modellen Safe Communities har tillämpats i andra länder och diskutera hur den skulle kunna utvecklas i Sverige.
  1.    Att visa på goda exempel i Sverige och analysera vad lokal aktörssamverkan skulle kunna innebära för trafiksäkerheten.
  1.    Att beskriva/analysera centrala aktörer i lokalsamhället (stakeholder analysis) och deras potential i det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Bifogad fil:
Projektbeskrivning – Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället