PÅGÅENDE PROJEKT UNDER 2018:
Utvärdering av insatser för ökad bältesanvändning i buss i fyra regioner”.
Författare: Magnus Andersson, Cajoma Consulting och Per Nybom, Itra Konsult AB.
Finansiär: Skyltfonden, Trafikverket.
Presentation av projektet:
Projektbeskrivning-Utvärdering av insatser för ökad bältesanvändning i buss i fyra regioner – Cajoma Consultulting 2018

AVSLUTADE PROJEKT 2018:
Rapporten ”Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället. Sexton framgångsfaktorer” avslutades i januari 2018.
Författare: Magnus Andersson, Cajoma Consulting och Evert Vedung, Uppsala universitet.
Finansiär: Skyltfonden, Trafikverket.

Sammanfattning:
Projektet  utgår från antagandet att lokalt förankrade trafiksäkerhetsinitiativ baserade på aktörssamverkan har en stor potential. Trafiksäkerhet i lokalsamhället baseras på aktivt deltagande från lokalbefolkningen (enskilda personer, skolor, idrottsföreningar, äldreorganisationer etc.) i frågor som berör närmiljöerna i trafiken exempelvis skolvägar, kollektivtrafik, hastighetsgränser, tillgänglighetsfrågor, cykelvägar och trafikantbeteende.
Rapporten identifierade sexton framgångsfaktorer för lokal aktörssamverkan för trafiksäkerheten. Bland dessa finns följande:
Att kommunen initierar och finansierar lokala samverkansprocesser

  • Att kommunen utser personer att fungera som dialogpartner och rådgivare i lokal samverkansgrupp
  • Att deltagare förbereder sig inför möten till exempel genom egna trafikobservationer i närområdet och diskuterar lämpliga förslag till åtgärder
  • Att samverkan utgår från en bredare mix av frågor, och inte bara trafiksäkerhet, för då rekryterar man lättare en vidare grupp av intressenter
  • Att samverkan utgår från en bredare mix av frågor, och inte bara trafiksäkerhet, för då kan flera problem adresseras samtidigt
  • Samverkansprocessen bör kännetecknas av dialogik
  • Att samverkansgruppen tydligt fokuserar på praktiska projekt och åtgärder som kan genomföras i närtid
  • Att uppföljningar och utvärderingar görs och att positiva och negativa erfarenheter återförs till samverkansgruppen

Ladda ned rapporten här:
Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället – Andersson och Vedung 2018