Cajoma Consulting erbjuder konsulttjänster inom tre hållbarhetsområden:
– Lokala hållbarhetsinitiativ
– Hälsa och social hållbarhet
– Hållbarhetsstrategier för aktörer inom transportsektorn

 

Bakgrundsrapport – Hållbarhetsstrategier 2021
Denna rapport beskriver på ett övergripande sätt hur företag och andra aktörer inom transportsektorn
utformat sina strategier för hållbar utveckling. En gemensam nämnare i dessa hållbarhetsstrategier
tycks vara behovet av att ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Miljömässig
hållbarhet handlar om att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att skador miljö, klimat, den
biologiska mångfalden och naturens resurser kan minimeras eller allra helst undvikas helt. Social
hållbarhet rör frågor som arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet med mera. Det är allt
vanligare att hållbarhetsstrategier utgår från FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål samt Parisavtalet om
behovet av att minska människans negativa påverkan på klimatet.
Det är viktigt att skapa förutsättningar att identifiera, definiera och implementera hållbarhetsarbetet.
Att följa upp och utvärdera effekterna av hållbarhetsarbetet är likaså av största betydelse.
Hållbarhetsstrategier kan ha som syfte att föra in hållbarhetsarbetet som en integrerad del av
verksamheten. Hållbarhetsarbetet kan på så sätt bidra till effektivare administrativa processer och en
tydligare styrning av företaget.
Insatser inom hållbarhetsområdet, t.ex. minskningar av klimatpåverkande verksamheter, kan
innebära konkurrensfördelar för företag eftersom kundkraven inom hållbarhetsområdet kan förväntas
öka.
Större företag tenderar att ha en tydlig ambition när det gäller att ligga i framkant i miljöarbetet
miljö- och hållbarhetsarbetet. Mindre och medelstora företag har i regel inte kunnat sätta ribban lika
högt. Marknadsbaserade drivkrafter för miljö- och hållbarhetsarbetet, som att möta kundkrav, tycks
öka i betydelse ju större företaget är.

 

Sötsaker och hälsa i dagligvaruhandeln – Magnus Andersson, Cajoma Consulting 2021
SAMMANFATTNING:
Agenda 2030 har på ett tydligt sätt bidragit till att integrera hälsofrågorna i dagligvaruhandelns arbete med hållbarhet. Det har inneburit en draghjälp för hälsofrågorna och gett dem en ökad tyngd. Dagligvaruhandelns ökade fokus på hälsa kommer till uttryck på olika sätt i de tre företag som behandlades i denna studie. Ica har antagit en ny hälsostrategi där sockersänkning är ett prioriterat område. En central framgångsfaktor för Icas arbete för sundare konsumtionsvanor, i synnerhet bland barn och unga, är aktörssamverkan. Ett intressant exempel är Icas projekt Melliskockarna.  Axfood har under år 2021 kompletterat sin hållbarhetsstrategi med ett mål som handlar om hälsa.  Axfood har tagit fram en sockerpolicy som används för Axfoods egna märkesvaror.  Inom Coop pågår ett arbete med att ta fram digitala hjälpmedel som kan hjälpa kunderna att inte handla mera onyttiga varor än de från början hade tänkt sig.
De tre representanterna för dagligvaruhandeln som intervjuades för denna studie uttryckte enighet om att avsaknaden av tydliga mål i det nationella folkhälsoarbetet försvårar dagligvaruhandelns arbete med hälsa. Dagligvaruhandeln följer debatten om ett ev. införande av en svensk sockerskatt men har ännu inte beslutat hur man kommer att ställa sig till en sockerskatt.
Flera utmaningar för arbetet med att minska konsumtionen av godis och andra sötsaker kan identifieras.
–    Det låga priset på godis, tillsammans med avsaknaden av  en sockerskatt, försvagar konsumenternas incitament att minska sin efterfrågan på godis och andra sötsaker.
–    Exponeringen av godis i livsmedelsbutikerna är omfattande, särskilt i området närmast kassorna.
–    Det är en stor utmaning att få med sig alla handlare i förändringsarbetet för ökad hälsa. Inte minst gäller det de handlare som är verksamma i socioekonomiskt utsatta områden.

HF Upptaktsmöte-Rapport nr 1, april 2003
Forum för hållbar framtid FHF – Etik och hållbar utveckling – Rapport nr 2 2003
Forum för hållbar framtid FHF – Forskning och utbildning – Rapport nr 3 2003
Forum för Hållbar Framtid FHF – Sustainable development and equity – Rapport nr 4 2003
Forum för hållbar framtid FHF – Det ekonomiska ramverket och hållbar utveckling – Rapport nr 5 2004