Bakgrundsrapport – Hållbarhetsstrategier 2021

Denna rapport beskriver på ett övergripande sätt hur företag och andra aktörer inom transportsektorn
utformat sina strategier för hållbar utveckling. En gemensam nämnare i dessa hållbarhetsstrategier
tycks vara behovet av att ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Miljömässig
hållbarhet handlar om att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att skador miljö, klimat, den
biologiska mångfalden och naturens resurser kan minimeras eller allra helst undvikas helt. Social
hållbarhet rör frågor som arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet med mera. Det är allt
vanligare att hållbarhetsstrategier utgår från FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål samt Parisavtalet om
behovet av att minska människans negativa påverkan på klimatet.
Det är viktigt att skapa förutsättningar att identifiera, definiera och implementera hållbarhetsarbetet.

Att följa upp och utvärdera effekterna av hållbarhetsarbetet är likaså av största betydelse.
Hållbarhetsstrategier kan ha som syfte att föra in hållbarhetsarbetet som en integrerad del av
verksamheten. Hållbarhetsarbetet kan på så sätt bidra till effektivare administrativa processer och en
tydligare styrning av företaget.
Insatser inom hållbarhetsområdet, t.ex. minskningar av klimatpåverkande verksamheter, kan
innebära konkurrensfördelar för företag eftersom kundkraven inom hållbarhetsområdet kan förväntas
öka.
Större företag tenderar att ha en tydlig ambition när det gäller att ligga i framkant i miljöarbetet
miljö- och hållbarhetsarbetet. Mindre och medelstora företag har i regel inte kunnat sätta ribban lika
högt. Marknadsbaserade drivkrafter för miljö- och hållbarhetsarbetet, som att möta kundkrav, tycks
öka i betydelse ju större företaget är.

Hållbarhetsstrategier inom transportsektorn